sâmbătă, 18 august 2012

Din istoria românilor-americani


Românii Americani la serbările Marii Uniri din 1929


Autor: Ştefan Străjeri (Detroit, SUA)


În 1929, guvernul României, condus de către Iuliu Maniu, a făcut o invitaţie românilor-americani de a participa la serbările a zece ani de la Marea Unire. Din câte date deţin se pare că este cea mai amplă şi impresionantă participare a românilor-americani la o manifestare în România – în peste un secol de prezenţă românească în America de Nord. Aniversarea ar fi trebuit să se facă în anul precedent, 1928; nu se cunosc motivele pentru care aceasta nu a avut loc atunci şi s-a amânat pentru anul 1929, şi la o dată diferită de 1 Decembrie. Data oficială de deschidere a acestor serbări a fost aleasă 10 mai – ziua naţională a României în acea vreme, urmând a se desfăşura pe parcursul a 10 zile, culminând cu o manifestare la Alba-Iulia, în data de 20 mai.
Pe de o parte este lăudabilă iniţiativa guvernului naţional-ţărănist, prezidat de Iuliu Maniu, de a-i invita pe românii-americani la aceste manifestări, şi pe de altă parte este de apreciat şi consemnat istoriceşte efortul şi dorinţa românilor stabiliţi în America de a accepta această invitaţie; şi mai ales într-un număr impresionant, în acele vremuri când o călătorie în România cu vaporul dura în jur de 10 zile (minim 20 de zile dus-întors), la care se mai pot adăuga deplasarea cu trenul şi alte mijloace de transport.
*
Românii s-au stabilit în America de Nord la începutul secolului XX. Cei mai mulţi proveneau din teritoriile româneşti – de sub ocupaţia Imperiului Austro-Ungar – care s-au unit cu Ţara în 1918: Banat, Crişana, Maramureş, Ardeal, Bucovina. În perioada de la începutul anilor 1900 până la Primul Război Mondial au emigrat, după datele statistice în jur de 100.000 de români (cu exactitate e greu de stabilit numarul etnicilor români, deoarece în acea vreme era trecută ţara de origine, respectiv Austro-Ungaria. Astfel datele oferite de A.Egyad consemnează faptul că între 1899 şi 1913 au emigrat din Transilvania spre America 222.977 de locuitori, incluzându-i, pe lângă români, pe unguri, germani, evrei ş.a.). Cei mai mulţi proveneau din mediul rural şi au venit cu gândul să strângă minim 1000 de dolari plus banii necesari drumului de întoarcere acasă. Dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din „târg” (America). Au început să-şi aducă şi alţi membri din familie, prieteni etc. Au ridicat biserici. S-au organizat în societăţi culturale şi fraternale (de ajutor reciproc). Declanşarea Primului Război Mondial le-a blocat orice deplasare spre ţară. S-au înrolat în jur de 21.000 români în armata SUA, ajungând pe frontul din Franţa, unde şi-au dat, indirect, tributul de sânge pentru cauza românească, iar cei neînrolaţi au contribuit cu fonduri pentru cheltuielile de război ale SUA. După război, unii s-au întors acasă, în România întregită – dar într-un număr destul de mic, iar alţii au mai venit (dar mai mult pentru reîntregirea familiilor). Oricum marea imigraţie românească în SUA a încetat după legea din 1924, când România avea o cotă acceptată de imigranţi într-un număr extrem de mic (603 de persoane pe an). Până după al Doilea Război Mondial nu a mai existat un val mare de imigranţi – când, până în 1989, au venit imigranţii politici, anticomunişti, dar şi cei din cauze economice. Şi aici, în acest rezumat al emigraţiei româneşti în America de Nord, putem menţiona şi cel de-al treilea val imigraţionist de după 1989, în special după 1995, determinat de aplicarea programului guvernamental al SUA, „Loteria Vizelor”.
Aşadar în 1929, invitaţia adresată românilor-americani de a participa la serbările Marii Uniri i-a găsit pe aceştia stabiliţi în America de Nord de 20-30 de ani. Informaţiile despre această participare la aceste serbări le-am găsit în Calendarul ziarului „America” pentru anul 1930. („Calendar”-ul era un almanah publicat de o serie de publicaţii româneşti din America la sfârşitul unui an pentru anul următor.)
*
Astfel în debutul textului se menţiona că „neamul Românesc a sărbătorit la 10 Mai, 1929, zece ani de la Unirea provinciilor româneşti cu Ţara-mamă. Serbările care s’au desfăşurat cu această ocazie în Bucureşti, Alba-Iulia şi Iaşi, au fost cu adevărat grandioase. La ele au participat sufleteşte şi prin reprezentanţi nu numai cei optsprezece milioane Români din graniţele României Mari, dar şi ceilalţi fii ai neamului aflători pe meleaguri străine. Guvernul naţional-ţărănist, în frunte cu marele om politic Dr. Iuliu Maniu, din dragostea sa pentru toţi fii neamului, a invitat oficial la serbări şi pe Românii din America. D-nul Sever Bocu, ministru al Bănatului şi aranjatorul acestor mari serbări, a trimis în Statele Unite un emisar special, care să ne aducă personal invitaţia guvernului.
Emisarul acesta, delegat al comitetului pentru aranjarea serbărilor Unirei, a fost d-nul Victor Filip, preşedintele Societăţii Românilor Americani din Timişoara. D-sa a debarcat la New York în ziua de 15 Martie (1929), de unde apoi a luat trenul pentru Cleveland. Sosit în acest centru românesc, după ce avizase telegrafic ziarul „America” despre misiunea d-sale, d-nul Filip a luat imediat contact cu preşedintele Uniunei şi Ligei (în acei primi ani ai imigraţiei româneşti de la începutul secolului XX o parte dintre societăţile româneşti s-au grupat în Societatea Societăţilor Româneşti şi altă parte în Liga Societăţilor Româneşti, ambele contopindu-se mai târziu în „Uniunea şi Liga Societăilor Româneşti din America”, care a dăinuit până în anii 2000 n.m.), cu redactorii ziarului „America” şi cu preşedintele consiliului de administraţie al acestui ziar. În oficiul Uniunei şi Ligei s’a ţinut o mică întrunire la care au participat conducătorii mai susnumiţi şi alţi câţiva fruntaşi din localitate. Acolo d-sa ne-a cetit invitaţia adusă, invitaţie care mai târziu s’a publicat şi în ziare. Ea glăsuia astfel:
„În ziua marilor serbări ale Unirii tuturor Românilor, Guvernul ţării se gândeşte cu neţărmurită dragoste la fraţii de acelaş sânge din America şi socoteşte de a sa datorie, ca în programul marilor serbări comemorative ce vor avea loc la Bucureşti, Alba-Iulia şi Iaşi, un loc de cinste să fie păstrat acelora – cari rupţi din trupul Patriei – au rămas şi acolo, peste ocean, vrednici fii ai acestui neam.
În Cehoslovacia, Jugoslavia, Polonia şi alte ţări s’a serbătorit anul trecut renaşterea sau unitatea naţională – precum ştiţi – fraţii lor de sânge emigraţi în America au răspuns cu însufleţire chemărilor fraţilor lor, participând în număr impozant la aceste serbări, dovedind lumii întregi că unirea înfăptuită cu lupte grele şi botezată cu sânge va rămâne neclintită pe vecie.
Iată dar, ziua a sosit şi voi sunteţi chemaţi la această mare sărbătoare; la 10 Maiu, 1929, tot Românul din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii va trebui să fie alături de fraţii lui rămaşi la vetrele strămoşeşti, mărturisind prin această prezenţă dragostea neţărmurită pentru fraţii cari vieţuiesc acum în graniţele lor naturale.
Pentru a vă uşura greutăţile călătoriei în ţară, comitetul de organizator al acestor serbări, a hotărât să vă trimită îndrumător pe d-nul Victor Filip. D-sa vă va aduce, odată cu salutul ţării întregi, toate lămuririle de cari aveţi nevoie.
Guvernul ţării regretă că, din pricina greutăţilor financiare prin care trece momentan, nu poate contribui în toată măsura la cheltuielile ce le veţi avea de suportat cu prilejul acestei sărbătoriri a hotărât să vi se pună la dispoziţie paşapoarte scutite de taxe, iar acelora dintre voi cari sunteţi cetăţeni americani, să vi se dea viza gratuită de către Legaţiunea sau Consulatele noastre din America, iar aci în ţară reduceri pe căile ferate.
Pe de altă parte s’au căpătat însemnate reduceri asupra cheltuielilor de călătorie.
În asemenea condiţiuni, Comitetul de organizare al Serbărilor Unirii crede şi e convins, că d-nii preşedinţi ai Societăţilor Culturale şi de Ajutor din America, preoţii bisericilor noastre, preşedinţii Parohiilor, Cluburilor, Reuniunilor, cât şi toţi Românii cărora li se dă oportunitatea, se vor îngriji pentru o cât mai întinsă participare, împreună cu drapelele respective, cu cari vor defila la Bucureşti şi Alba-Iulia.
Cu ferma convingere că această chemare va găsi în inimile voastre primirea călduroasă, pe care în vreme de grea cumpănă aţi dovedit-o cu prisosinţă, vă adresez în numele meu şi al Guvernului salutul frăţesc întovărăşit de cele mai bune urări, cari să vă călăuzească spre România.
ss. SEVER BOCU.
Ministru de Stat, Preşedintele Comitetului organizator al Serbărilor Unirii”.”
*
În curând după primirea invitaţiei, ziarul „America”, secondat de „Românul” (din Cleveland, Ohio) şi de „Tribuna Română” (din Detroit, Michigan), a adus la cunoştinţa românilor americani importanta veste care va rămâne un act istoric în analele vieţii noastre româneşti din Statele Unite. Au fost convocate adunări în diferite colonii româneşti, la care delegatul comitetului organizator al serbărilor s-a dus şi transmis invitaţia şi verbal.
În ziarul „America” din 28 Martie 1929, Adam A. Prie, preşedintele Uniunei şi Ligii, scria următoarele:
„După veacuri de suferinţă, de subjugare, Românii din toate părţile pământului se întrunesc la Alba-Iulia să participe la Serbările Naţionale Româneşti, să se bucure, cei liberi cu cei liberaţi, de marele eveniment, de marea zi de sărbătoare cântată de poeţi şi aşteptată, sute de ani, de românii subjugaţi din ţări străine.
Românii de pretutindenea se întrunesc la Alba-Iulia, unde vor juca hora Unirii, regăţeni cu ardeleni, bucovineni, sătmăreni, dobrogeni, Românii”.
Delegatul comitetului organizator al Serbărilor Unirii a vizitat mai multe colonii româneşti, printre care cele din oraşele Canton (Ohio), Detroit (Michigan), Indiana Harbor (Indiana), Gary (Indiana) şi împrejurimi, East Chicago (Indiana), Aurora (Illinois), Chicago (Illinois), Warren şi Niles (Ohio). Ca urmare a acţiunii desfăşurate de acest trimis şi de presa românească din America, precum şi de conducătorii organizaţiilor, s-a hotărât plecarea spre Ţară a unei numeroase delegaţii, cu reprezentanţi ai bisericilor româneşti ortodoxe, greco-catolice, baptiste, ai organizaţiilor şi societăţilor, din majoritatea localităţilor americane unde s-au aşezat românii (în textul menţionat a fost publicată lista integrală a membrilor delegaţiei, pe care din motive de spaţiu nu o putem publica).
Delegaţia a sosit la New York unde, înainte de îmbarcarea pentru Europa, William Nelson Cromwell, preşedintele organizaţiei „The Society of Friends of Roumania” a oferit o recepţie tuturor delegaţilor. A fost una dintre „cele mai calde manifestaţiuni din câte au avut loc în noul Continent, pentru ţara şi poporul nostru (…)”.
În 26 Aprilie 1929 românii americani din delegaţie, împreună cu drapelele celor de mai bine de 150 societăţi s-au îmbarcat pe vaporul „Statendahm”.
În timpul călătoriei lor spre Patrie, în ţară se făceau pregătiri intense pentru o primire caldă şi frăţească. Societatea „Amicii Statelor Unite ale Americei” îşi luase responsabilitatea acestei recepţii, sub directa conducere a ministrului Sever Bocu şi a lui Mihail Oromulu, preşedintele societăţii. Ministrul Sever Bocu, fiind în imposibilitate de a părăsi Capitala în preajma serbărilor pentru a întâmpina delegaţia la graniţă, trimite în întâmpinarea ei pe deputatul Aurel Leucuţia, senatorul Pascu şi consulul Dem. Dimăncescu, delegatul societăţii „Amicii Statelor Unite”.
Cele mai multe informaţii asupra călătoriei românilor americani prin ţară şi a primirii entuziaste ce li s-a făcut peste tot, au fost culese de către redacţia Calendarului America, din Cartea Serbările Unirii, care s-a tipărit la Bucureşti şi în care capitolul participării românilor din America de Nord ocupă un loc de mare cinste.
*
În dimineaţa zilei de 7 Mai 1929 trenul special care aducea pe românii americani ajunge la Jimbolia, în Banat, fiind primiţi de senatorul Pascu şi deputatul Leucuţia în numele guvernului, subprefectul Ionescu în numele judeţului Timiş Torontal, părintele proropop Cioroianu, în numele Bisericii, M. Conciatu, în numele „Societăţii românilor americani din Timişoara” şi inginerul Dem. Dimăncescu fost consul al României la Washington. La ora 7:50 trenul special a plecat către Timişoara. În gara Domniţa Elena la ora 8:40 peronul s-a dovedit neîncăpător pentru a primi mulţimea ieşită în întâmpinarea românilor din America. Intrarea trenului a fost întâmpinată cu „urale puternice ce abia s-au potolit”. În faţa peronului erau toţi reprezentanţii autorităţilor locale, senatori, deputaţi, studenţi, asociaţii culturale, etc. S-au ţinut câteva cuvântări. Între timp o companie de onoare cu muzică din Regimentul 5 Vânători a dat onorul. De la gară oaspeţii au defilat pe bulevardul Carol cu drapelele desfăşurate, cu muzică în frunte şi „în mijlocul celor mai calde manifestări de simpatie”, până la teatrul oraşului. La restaurantul „Ferdinand” li s-a oferit de către Prefectura judeţului şi primăria Timişoarei un banchet, iar la ora 14:30 s-a dat în sala teatrului o reprezentaţie de gală în cinstea lor, reprezentaţie organizată de Societatea românilor americani cu concursul corului Banatul, condus de maestrul Sabin Drăgoi. De aici, la ora 18 oaspeţii au plecat la gară, de unde însoţiţi de delegaţii guvernului au pornit către Bucureşti.
Ministrul Sever Bocu, adresa cu câteva zile înainte, bucureştenilor un manifest, prin care îi anunţa despre sosirea românilor americani la aceste serbări, făcând apel la bucureşteni de a-i primi cu sentimente frăţeşti.
Toate ziarele au publicat „elogioase articole de fond la adresa oaspeţilor de peste Ocean”, articole care au fost reproduse şi în ziarul „America”.
Românii din America au sosit în Capitală în dimineaţa de 8 Mai 1929, aşteptaţi de o mare mulţime de cetăţeni pe peronul Gării de Nord, în frunte cu o serie de reprezentanţi ai oficialităţilor şi ai unor organizaţii. La sosire, oaspeţii au fost salutaţi de primarul Bucureştiului, care a subliniat că „mulţumirea tuturor e sporită de această nouă dovadă a fraţilor din America”, şi de ministrul Sever Bocu. A răspuns părintele Opreanu, parohul bisericii românilor din Chicago, arătând că „românii din America au păstrat ca o comoară vie dorul nesfârşit al Patriei lor. Mulţi dintre cei veniţi au lăsat de o parte grijile materiale, pentru ca să trăiască clipele măreţe ale Unirii la Alba-Iulia”. „Iar în fâlfâitul solemn al sutelor de drapele simbol al iubirii de neam, grăieşte dorul de glia părintească a celor care n-au putut veni. În fiecare Român din America cultul Patriei e o însuşire care dă îndemn tuturor la muncă şi cinsitirea românismului.”
La ora 11 a avut loc, conform programului, primirea oficială în rotonda Ateneului Român, la care au asistat multe oficialităţi în frunte cu Iuliu Maniu, împreună cu un grup de o sută de membri ai societăţii „Joc şi cântec românesc”, îmbrăcaţi în costume naţionale, precum şi un foarte numeros public format din toată intelectualitatea Capitalei. În rotondă au fost aduse rând pe rând cele 169 drapele ale societăţilor româneşti din Statele Unite.
Iuliu Maniu a ţinut un discurs de bun venit, urmat de alţi reprezentanţi ai guvernului şi oraşului Bucureşti. Le-a răspuns M.T. Roman, vice-preşedintele „Uniunii şi Ligii S.R.A.”.
Părintele Stănilă, vorbind în numele Bisericii ortodoxe române din America, a spus că „această biserică ţine aprinsă făclia credinţei şi dragostei de neam. Bisericile americanilor sunt mari şi multe, dar nici bisericile noastre nu se lasă mai prejos. Ea are grijă şi de şcoală şi de suflete. America este o ţară mare, dar bogăţia uneori strică sufletele şi atunci datoria bisericii este de a păzi ca aceasta să nu se întâmple. Termină mulţumind Bisericii române că a dat voie preoţilor din America să păstorească poporul.”
Preotul Aurel Bungărdian, în numele Bisericii greco-catolice române din America, a declarat că aduce omagiul, simpatia şi dragostea de neam a acesteia. „Noi avem datoria de a veghea la păstrarea datinei româneşti. Am avut aceleaşi sentimente ca şi dv-oastră, suferind sau bucurându-ne odată cu d-voastră.”
N. Boeriu, directorul ziarului „America”, a vorbit în numele presei româneşti de peste Ocean, asigurând că „ea va fi pururi de veghe la păstrarea datinei şi limbii strămoşeşti.”
Părintele Leon I. Manu, reprezentantul societăţilor greco-catolice din America, a afirmat că „Românii din America au vrut să participe la a zecea aniversare a Unirii nu numai cu sufletul, ci în persoană.” (…) „Sunt o seamă de oameni, care vor să rupă pecetea această sfântă, sunt aşa numiţii revizionişti. Când am plecat de acasă, ai noştri, care n’au putut veni, ne-au spus ca să strigăm de aci din Capitala României întregite, ca să ne audă lumea întreagă că niciodată nu vom permite să se desfacă ceea ce odată s’a făcut. Anul trecut sute de Unguri au trecut Oceanul, făcând propagandă pentru revizuire. Dar jeluirile lor au rămas fără răsunet, pentru că dreptatea este cu noi. Căci scris este în cartea vremurilor că România Mare is here to stay forever”. (Din păcate peste 11 ani, în 1940, s-a „desfăcut ce odată s-a făcut”, prin ocuparea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Ţinutului Herţa de către Rusia Sovietică, a Transilvaniei de Nord de către Ungaria lui Horthy şi cedarea Cadrilaterului către Bulgaria, în timpul regimului dezastruos al lui Carol al II-lea).
Nicolae Bruda, în numele „legionarilor români din America, foşti luptători în armata Statelor Unite pe frontul francez” (a nu se confunda cu membrii Mişcării Legionare, n.m.), a amintit de entuziasmul cu care s-au înrolat voluntarii români, care neputând să ajungă în ţară, pentru a lupta în armata română, „au fost fericiţi să aibe prilejul de a-şi da tributul de sânge, slujind drapelul armatei aliate a Statelor Unite”.
După această impresionantă solemnitate, grupul românilor din America s-a încolonat cu drapelele societăţilor din America – în frunte cu ministrul Sever Bocu, parcurgând un itinerariu stabilit până la Parcul Carol. Fiecare din aceste drapele îşi avea şi perechea americană. În total 169 bucăţi. (Vezi lista societăţilor româneşti care au avut drapele la Bucureşti, de la sfârşitul textului).
„La Mormântul Eroului Necunoscut, o delegaţiune compusă din d-ra Elena Cabas, reprezentând clubul domnişoarelor române din Cleveland Veritas”, d-nele Ludovica Micu şi Ana Crişan în numele Asociaţiei „Principesa Elena din Indiana Harbor, Ind.”, şi d-nii M.T.Roman, în numele legionarilor români din America, părintele Aurel Bungărdean, din partea bisericii române greco-catolice, părintele Ioan Stănilă, reprezentând biserica română ortodoxă şi N. Boeriu, reprezentând presa română din Statele Unite, au depus o frumoasă coroană de trandafiri, de o mărime neobişnuită, legată cu tricolorul român şi culorile Statelor Unite ale Americii. Pe cele două panglici era scris: „Românii din America, Eroului Necunoscut al României”.
În ziua de 9 Mai 1929, cu acelaşi tren special cu care sosiseră de la Jimbolia, purtând pe fiecare vagon inscripţia: tren special al Românilor din America, delegaţii au plecat la ora 6:30 dimineaţa la Mărăşeşti pentru a lua parte la parastasul pentru pomenirea morţilor pe acel câmp de luptă. La oprirea în gara Buzău, autorităţile oraşului au salutat în cuvinte calde trecerea prin acel oraş a Românilor veniţi de peste Ocean. Înainte de plecarea trenului, în sunetele fanfarei, s-a jucat hora Unirii. În gara Râmnicul Sărat, oaspeţii au fost salutaţi de autorităţile locale şi un numeros public. La sosirea în gara Mărăşeşti delegaţii români din America au fost salutaţi, de către prefectul judeţului Putna şi primarul oraşului. A răspuns M.T.Roman. Delegaţii s-au încolonat apoi şi, cu un grup de cercetaşi în frunte, au mers la Mausoleul Eroilor, trecând pe sub arcul de triumf, care purta inscripţia: „Prin jertfă la biruinţă”. Aici au depus o coroană de flori. După oficierea serviciului divin, la care au participat regenţii Patriarh Miron Cristea şi Gh. Buzdugan (la moartea regelui Ferdinand în 1927 s-a instituit o regenţă regală formată din trei membri, deoarece regele Mihai era minor; regenţa a fost înlăturată în 1930, la instaurarea regelui Carol II pe tronul României) precum şi membrii Guvernului şi ai Parlamentului. Delegaţii românilor au vizitat mausoleul, sub conducerea Alexandrinei Cantacuzino, care a amintit jertfele şi greutăţile cu care s-a ridicat acest edificiu – operă unei iniţiative particulare. Apoi s-au deplasat pe o colină, unde maiorul Emil Procopiescu din Marele Stat Major a explicat celor de faţă cum a decurs marea bătălie de la Mărăşeşti, precum şi însemnătatea pe care a avut-o această luptă în cadrul marelui război european. La ora 1 s-a servit la restaurantul gării Mărăşeşti un prânz, oferit de prefectura judeţului Putna. Primul ministru Iuliu Maniu a coborât din trenul ministerial la masa oaspeţilor români americani, întreţinându-se cu ei în chip foarte cordial. După prânz, în sunetele muzicii militare, s-a încins o horă în care s-au prins senatori şi deputaţi, în frunte cu Ştefan Cicio Pop, preşedintele Adunării Deputaţilor, precum şi veterani ai războiului de la 1877. La ora 3:30 delegaţii românilor din America s-au înapoiat cu acelaş tren la Bucureşti.
În ziua de 10 Mai 1929, oaspeţii au asistat la tradiţionala defilare a trupelor pe şoseaua Jianu, ocupând loc în tribuna ce le fusese rezervată anume de Primăria Bucureştiului. După amiază au asistat la meciul de fotbal dintre echipele naţionale ale României şi Jugoslaviei, care a avut loc pe frumosul stadion, – unul dintre cele mai mari şi bine amenajate din Europa, la acea vreme, – al Oficiului Naţional de Educaţie Fizică. Seara, o delegaţie restrânsă a asistat la reprezentaţia de gală de la Teatrul Naţional, când s-a reprezentat poemul etnografic muzical al lui Tiberiu Brediceanu: „România în port, joc şi cântare”.
În ziua de 11 Mai 1929, delegaţii preoţilor ortodocşi au asistat la solemnitatea punerii pietrii fundamentale a Catedralei Unirii, pe dealul Patriarhiei. La ora 11:30, oaspeţii au asistat la ceremonia deschiderii oficiale a Târgului Moşilor, care a fost onorată de prezenţa familiei regale în frunte cu regele Mihai. La ora 1 s-a servit o masă, oferită de Primăria Municipiului Bucureşti, la care au fost invitaţi şi conducătorii delegaţiei românilor din America. După amiază au vizitat expoziţia de artă românească de la Cercul Militar şi au asistat la reprezentarea poemului etnografic muzical al d-lui Tiberiu Brediceanu la Arenele Romane.
În ziua de 12 Mai 1929, la ora 10 dimineaţa, delegaţii s-au întrunit la Ministerul de Interne de unde, în coloană, au plecat la Palatul Cotroceni, defilând pe Calea Victoriei, Bulevardul Elisabeta şi Bulevardul Independenţei.
La ora 11, au fost primiţi în audienţă de familia regală în sala Albă a Palatului, de faţă fiind regenţii: principele Nicolae şi Patriarhul Miron Cristea, Curtea Regală şi miniştrii Vaida Voevod, G.G. Mironescu şi Sever Bocu. Regina Maria, regele Mihai, principesa mamă Elena, regina Elisabeta a Greciei, principele Nicolae şi principesa Ileana au trecut prin faţa fiecărui oaspete, întreţinându-se cu fiecare. În timp ce N.N. Boeriu oferea reginei Maria o insignă specială adusă de românii americani pentru comemorarea serbărilor Unirii, regele Mihai, care privea la bunica lui, a intervenit: „Vreau să-mi dee şi mie una!”, dorinţă care i-a fost satisfăcută. Adam Prie, preşedintele Uniunii şi Ligii S.R.A., a mulţumit în limba engleză reginei Maria, pentru cinstea făcută românilor din America. Aceasta adresându-se oaspeţilor, a spus că revede cu plăcere pe unii dintre români, pe care i-a mai întâlnit cu prilejul vizitei făcute în Statele Unite. După audienţă, delegaţii au coborât în curtea Palatului, aşezându-se pe două rânduri, purtând drapelele aduse de la acei ce n-au putut veni la marea sărbătoare a neamului.
Familia regală şi regenţa a coborât şi în timp ce o muzică intona imnul regal, a trecut printre drapele, care au fost plecate în semn de salut, formând o boltă de stindarde româneşti şi americane, pe sub care a trecut întreaga familie regală. După amiază la ora 4, a avut loc la Ateneu un concert simfonic, sub conducerea maestrului George Enescu, festival anume organizat în onoarea oaspeţilor români din America. În afară de cei sărbătoriţi, au mai asistat la acest concert, regentul Gh. Buzdugan, Iuliu Maniu, membrii guvernului, ambasadorul Statelor Unite, Charles S. Wilson şi înalţi demnitari ai statului.
În ziua de 13 Mai 1929, la ora 11 dimineaţa, a avut loc o recepţie la Legaţia Statelor Unite ale Americei, cu prilejul căreia s-a oferit o gustare, oaspeţii fotografiindu-se în grup cu Charles Wilson. După amiază la ora 4, delegaţii au fost primiţi în audienţă de ministrul Sever Bocu. Cu această ocazie Adam Prie a mulţumit Comitetului de organizare pentru felul cum au fost primiţi oaspeţii români din America. La ora 5, Alexandrina Cantacuzino a oferit delegaţiei un ceai la „Casa Femeii”. În seara aceleiaşi zile, au asistat la reprezentaţia piesei lui Nicolae Iorga, „Fratele păgân”, invitaţi de scriitorul Liviu Rebreanu, director al teatrelor naţionale.
14 Mai 1929
În dimineaţa acestei zile oaspeţii americani au plecat cu un tren special în pelerinaj la mormintele domneşti de la Curtea de Argeş. La Piteşti, trenul a fost întâmpinat de către primarul oraşului şi autorităţile civile şi militare. Muzica militară a intonat imnul american şi s-au rostit discursuri de către primarul oraşului şi M.T. Roman. Între Piteşti şi Curtea de Argeş, trenul a fost salutat în toate gările intermediare de către primarii localităţilor respective şi şcolile comunale, care au ieşit în întâmpinarea oaspeţilor cu flori. La sosirea în Curtea de Argeş, delegaţia a fost primită de către primarul oraşului, N. Gheorghiu, şeful poliţiei, Ioan Georgescu, căpitanul Florescu, pretor, şi profesorul Pompilian, precum şi de un foarte numeros public. La cuvântarea rostită de către primar a răspuns Adam Prie, după care oaspeţii au mers cu automobilele la locul anume pregătit, unde primăria oraşului a oferit o masă vizitatorilor. După amiază au mers la mânăstire. Delegaţii au depus flori pe mormintele domneşti. S-a vizitat apoi palatul regal, explicându-li-se oaspeţilor scenele frescii din sala de mese, reprezentând legenda Meşterului Manole, ziditorul mănăstirii. A urmat vizitarea Bisericii Domneşti, monument din secolul XIV, unde se află înmormântate osemintele voevodului Radu Negru. La ora 3, după amiază, oaspeţii au părăsit Curtea de Argeş, plecând la Bucureşti. La ora 6 seara, o delegaţie compusă din Adam Prie, N.N. Boeriu, părintele Ştefan Opreanu şi Iosef Drugociu (din Detroit), însoţiţi de Severa Sihleanu, a fost primită în audienţă de către principesa mamă Elena şi regel Mihai, la palatul regal din Şoseaua Kiseleff. Audienţa a durat o oră şi 15 minute. Micul rege (avea 8 ani) a întrebat pe delegaţi dacă este adevărat „că în America sunt clădiri înalte până în nori”. Răspunzându-i-se afirmativ, regele Mihai a zis: „Eu nu aş vrea să locuiesc într-o asemenea casă”; deasemenea s-a interesat de copiii din Dayton, Ohio, care i-au trimis în dar o cutie cu culori.
15 Mai 1929
Trenul cu oaspeţii americani a părăsit capitala plecând la Sinaia. La Ploieşti delegaţia a fost salutată de către autorităţile civile şi militare, muzici militare, fanfare şi corurile şcolilor. La ora 12 au sosit la Sinaia, fiind întâmpinaţi în gară de autorităţile locale, o companie de onoare din batalionul I al Vânătorilor de Munte, cu muzică şi şcolile din oraş, în frunte cu directorul gimnaziului, profesorul Strelichovski. Cuvântul de bun venit a fost adresat delegaţilor de către colonelul Voicescu, primarul oraşului, cărui i-a răspuns M.T.Roman, după care oaspeţii au mers la masa aranjată în parcul oraşului de către primărie. În timpul prânzului au rostit cuvântări dr. Ştefan Popescu, prefectul judeţului, Ionescu şi părintele Ion Stănilă. După amiază au vizitat mănăstirea Sinaia, împreună cu muzeul ei, de sub conducerea ieromonahului Ermogen Ionescu, apoi Castelele Peleş şi Pelişor, unde au primit explicaţii de la arhitectul Casei Regale, D. Ernest. La ora 6 delegaţii au plecat la Braşov, unde au sosit la ora 8. Aici au fost salutaţi de către primarul oraşului şi reprezentanţii tuturor autorităţilor civile şi militare. Găzduirea s-a făcut la hotelul Coroana. La restaurantul Transilvania s-a servit o masă de către primăria oraşului, cu care prilej au vorbit primarul Voina, colonelul Popovici şi părintele Ioan Podea. Tuturor le-a răspuns, din partea delegaţilor din America, M.T.Roman.
16 Mai 1929
În cursul dimineţii, conduşi de părintele Ion Podea, au vizitat redacţia ziarului „Gazeta Transilvaniei”, arhiva oraşului, – unde li s-au arătat hrisoave vechi, Biserica Neagră şi liceul real român. După amiază au făcut o excursie pe muntele Tâmpa. Noaptea a fost petrecută în Braşov.
17 Mai 1929
La ora 5:40 dimineaţa, au plecat către Avrig, în pelerinaj la mormântul marelui cărturar Gheorghe Lazăr. Au ajuns în gara Avrig la ora 11 dimineaţa, primiţi fiind de către subprefectul judeţului Sibiu, pretorul, primarul, preoţii şi săteni. Cuvântări au rostit părintele protopop Ioan Cândea, subprefectul şi preotul Bologa, cărora le-a răspuns părintele Ştefan Opreanu. Corul şcolii normale Gheorghe Lazăr a cântat cântece patriotice, după care oaspeţii, în frunte cu o fanfară ţărănească, au mers la biserica ortodoxă unde s-a slujit un parastas, de către opt preoţi, în frunte cu Dr. Aurel Crăciunescu, trimisul Mitropoliei din Sibiu, pentru pomenirea lui Gheorghe Lazăr. Între preoţii care au oficiat au fost şi părintele arhimandrit Valeriu Molgan, reprezentantul românilor din Canada şi părintele Ştefan Opreanu, de la Chicago. De la biserică s-a format o procesiune, care a mers la mormântul lui Gheorghe Lazăr, unde s-a depus o mare coroană de flori naturale în numele Societăţii „Gheorghe Lazăr” din Detroit, Michigan. Adam Prie a rostit o scurtă şi emoţionantă cuvântare, din care o parte s-a publicat în cartea serbărilor Unirii. De la mormânt, oaspeţii şi sătenii au mers în piaţa primăriei unde corul şcolii normale a cântat mai multe cântece populare. La ora 1 s-a servit prânzul, oferit de către primărie, în tot timpul prânzului oaspeţii au fost întreţinuţi de către o muzică ţărănească şi un cor. La sfârşitul mesei s-au ţinut o serie de cuvântări, cel dintâi vorbind Schitea, un fruntaş din Avrig, şi un fost luptător al cauzei româneşti în Statele Unite. El a amintit felul cum românii de peste ocean şi-au făcut partea lor de datorie în timpul războiului. M.T. Roman a amintit de evenimentele istorice petrecute la Youngstown, Ohio, când în chip demonstrativ, după căderea oraşului Bucureşti în mâinile inamice, bisericile ortodoxe române din America, ca să arate încrederea în victoria finală a nădejdilor lor, a rupt legătura cu autorităţile bisericeşti de sub stăpânirea maghiară, închinându-se Mitropoliei Ungro-Vlahiei. Acest fapt a fost adus la cunoştinţa preşedinte Woodrow Wilson printr-un memoriu, care a avut darul să impresioneze favorabil sentimentele preşedintelui faţă de România. Au mai vorbit apoi pretorul Florescu, primarul comunei Avrig, săteanul Nicolae David, părintele Traian Maxim, părintele Opreanu, Iosif Drugociu din Detroit, Grădinaru, notarul comunei Săcădate, Th. Teja, în numele românilor macedoneni (aromâni), părintele Molgan, în numele românilor din Canada, Vulcu în numele şcolii normale, N.N. Boeriu în numele presei româneşti din America, Elena Cabaş, în numele femeilor române din America, Gheorghe Artimon, în numele Societăţii Gheorghe Lazăr din Detroit, precum şi Bălteanu, consul Dem. Dimăncescu şi Diamantescu, în numele Societăţii Amicii Statelor Unite din Bucureşti, care au mulţumit autorităţilor pentru felul cum judeţul şi în special comuna Avrig au răspuns dorinţei românilor din America, făcând din această vizită o adevărată sărbătoare naţională. A produs o neştearsă şi mişcătoare impresie cuvântarea rostită de bătrânul Aurel Crăciun, unul din veteranii luptelor duse de românii din America pentru consolidarea legăturilor culturale. „Moş Crăciun” revenit de mai multă vreme în ţară a mulţumit lui Dumnezeu, care i-a ajutat să vadă venind pe pământul României întregite pe fruntaşii români din America. Institutorul macedonean Teodor Teja, a spus că fraţii săi din Munţii Pindului (Grecia) privesc cu inima strânsă de bucurie la sărbătoarea Unirii şi nădăjduiesc că nu vor fi uitaţi nici ei şi nici ceilalţi români, rămaşi printr-o soartă vitregă în afara hotarelor României Mari. Românii americani au făcut orfanului Ion Lotreanu o ofrandă în bani pentru modul duios cum a interpretat doinele româneşti. Deasemenea au dăruit o sumă însemnată pentru fondul monumentului lui Gheorghe Lazăr. După amiază au vizitat castelul şi parcul Bruckenthal. La ora 7 seara au plecat către Sibiu, unde au sosit la ora 10, fiind întâmpinaţi de Dr. Goritz, primarul Sibiului şi maiorul Gavrilescu, precum şi un numeros public.
18 Mai 1929
Sub conducerea personală a dr. Goritz, au vizitat în cursul dimineţii Muzeul Asociaţiei Culturale „Astra”, fiind primiţi în sala festivă de prefectul judeţului, Coriolan Ştefan, generalul Teodorescu şi dr. Gheorghe Preda, vice preşedintele asociaţiei, care au rostit cu acest prilej însufleţitoare cuvântări. Tuturora le-a răspuns M. T. Roman. La amiază s-a oficiat la Mitropolie un serviciu divin de către Mitropolitul Sibiului Bălan, slujindu-se liturghia pentru călători, răspunsurile fiind date de către corul metropolitan. După slujbă, Mitropolitul Bălan a rostit o cuvântare pe care a terminat-o cu cuvintele: „Vă asigur de toată grija ce v’o port. Mulţumindu-vă ca aţi venit în mijlocul nostru, spuneţi tuturor fraţilor de acolo ce aţi văzut aci. Vă împărtăşesc cu binecuvântarea mea şi rog pe Bunul Dumnezeu să vă ajute şi să trăiţi la mulţi ani”. După amiază au vizitat muzeul Bruckenthal, unde au primit explicaţii din partea dr. Goritz. La ora 5, cu două tramvaie speciale oaspeţii au mers la cazionoul din „Dumbrava” unde s-a servit un ceai de către Camera de Comerţ. O orchestră a cântat melodii naţionale.
19 Mai 1929
Au asistat dimineaţa la slujba sfintei liturghii oficiată la Mitropolie. La ora 11, cu autobuzele au plecat la Sălişte unde au fost primiţi de către autorităţi. În sala festivă a şcolii corul a intonat cântece naţionale după care părintele Dr. Borcea a rostit o cuvântare de bun sosit, la care a răspuns Adam Prie, amintind că românii din America au adoptat portul săliştenilor ca portul lor naţional de sărbătoare şi că un săliştean, Ilie Martin, este fondatorul celei mai puternice organizaţii româneşti din Statele Unite. Prânzul a fost servit în grădina hotelului comunal. Cu acest prilej a luat cuvântul Ilie Martin Sălişteanu, descriind condiţiile grele în care s-au organizat românii de peste ocean, scopul lor iniţial şi felul cum s-au dezvoltat. A ridicat paharul pentru preşdintele Hoover. Au mai vorbit Ioan Petri, care a locuit în America 21 de ani şi părintele protopop dr. Borcea, care a mulţumit oaspeţilor pentru cinstea făcută săliştenilor cu prilejul acestei vizite. La ora 3 s-au întors la Sibiu, de unde cu un tren special au plecat la Alba-Iulia.
20 Mai 1929, la Alba-Iulia
A fost punctul culminant al acestei călătorii.
Dintr-un sentiment de profundă abnegaţie oaspeţii români veniţi din America au refuzat locurile de onoare ce li se rezervaseră în tribunele oficiale, revendicând cinstea de a defila cu drapelele lor, în faţa familiei regale şi a acelora, care se adunaseră la Alba-Iulia, pentru a sărbători ziua Unirii. Imediat după sosirea trenului, delegaţii s-au încolonat mergând pe câmpia Unirii, unde s-a format uriaşul cortegiu al românilor de pretutindeni. Săteni şi ostaşi, laici şi preoţi, români de pe Nistru sau de pe valea Timocului (Serbia), în costume pitoreşti s-au înşiruit într-o sfântă procesiune din care, ca un simbol măreţ, drapelele americane, înfrăţite cu cele româneşti, se ridicau falnic deasupra mulţimii. Românii din America, femei şi copii, preoţi şi muncitori, au trăit ziua mare a sărbătorii dela Alba-Iulia. Serbarea s-a încheiat cu un prânz oferit de guvern, la care au luat cuvântul părintele protopop V. Urzică, în numele oraşului, amintind însemnătatea istorică a cetăţii Alba-Iulia; Dr. Ion Moldovan, un fost fruntaş al vieţii culturale a românilor din Statele Unite, care a relevat partea de contribuţie a românilor americani la triumful cauzei româneşti: cei 21.000 voluntari români înrolaţi în armata Statelor Unite, dintre care mulţi şi-au dat viaţa pe câmpiile Franţei, iar alţii „poartă şi astăzi urmele luptelor”. „Cei care n-au putut merge la luptă au contribuit cu averea lor subscriind peste 25.000.000 dolari la împrumutul american al libertăţii, cu care Statele Unite au făcut faţă primelor cheltuieli de război”. Au mai vorbit domnii Sever Vasilescu, Ilie Martin Sălişteanu şi Ioan Ionescu, tuturora răspunzându-le în numele oaspeţilor M.T. Roman şi N. Balindu. În seara aceleiaşi zile oaspeţii români din America s-au înapoiat la Bucureşti, o parte dintre ei răspândindu-se în ţară pe la familiile lor.
După serbări, scrisori de mulţumire pentru ospitalitate, au fost trimise de N.N.Boeriu lui Iuliu Maniu, ministrului Sever Bocu, tuturor prefecţilor din judeţele prin care au trecut românii-americani, precum şi tuturor primarilor care i-au întâmpinat cu drag în localităţile lor, primind de la toţi răspunsuri călduroase.
Astfel se încheie capitolul asupra participării românilor americani la istoricile serbări ale Unirii, desfăşurate în perioada 10-20 Mai 1929.
(Detroit, Mai 2012)Lista societăţilor româneşti care au avut trimise drapelele lor la manifestările din România:
Akron, OH: „România Liberă a Neamului Românesc”.
Aurora, IL: Dr.Epaminonda Lucaciu „Treicolorul Român”.
Alliance, OH: 1.„Unirea Românilor Ardeleni şi Transilvăneni”; 2.„Transilvăneana şi Ardeleana”; 3.„Regele Ferdinand”.
Aliquippa, PA: „Lumina şi Progresul”.
Bridgeport, OH: „Prinţul Nicolae”.
Bretz, WV: (Massontown) „Glasul Românesc”.
Campbell, OH: (E. Youngstown) „Frăţia Română”.
Canton, OH: 1.„Traian”; 2.„Dr.Iuliu Maniu”; 3.„Credinţa”.
Chicago, IL: 1.„Speranţa”; 2.„Emigrantul Român”; 3.„Reun. Fem. Rom. Ort. Credinţa”; 4.„Corul Bisericesc Dr. Vasile Chiroiu”; 5.„Simion Bărnuţiu”.
East Chicago, IN: 1.„Societatea gr. Cat. De ajutor”; 2.„Raza Luminei”.
Clearing, IL: (Chicago) „Falnicul Zarand Român”.
Cleveland, OH: 1.„Carpatina”; 2.”Dr.C.Anghelescu”; 3.„Clubul Vasile Stroescu”; 4.„Carmen Sylva şi Luceafărul”; 5.„Sf. Maria”.
Columbus, OH: „Prinţul Carol”.
Cincinnati, OH: „Dacia Romană”.
Dayton, OH: „Arădana”.
Detroit, MI: 1.„Deşteaptă-te Române” (Hora Unirei); 2.„Bucovineana şi Sătmăreana”; 3.„Gheorghe Lazăr”.
Erie, PA: „Ulpia Traiană”.
Farrel, PA: „Transilvăneana şi Bistriţana”.
Garret, IN: „Ştefan cel Mare”.
Gary, IN: „Treicolorul şi Ind.Română”.
Hammond, IN: „Maior Liviu D. Teiuşanu”.
West Homestead, PA: „Vulturul”.
Indiana Harbor, IN: 1.„Transilvăneana”; 2.Clubul „Nicolae Iorga”.
Indianapolis, IN: „Steaua Română”.
Youngstown, OH: 1.„Unirea Română”; 2.„Plugarul Român”.
St.Joseph, MO: „Ana Vlad”.
Kokomo, IN: „Vasile Stoica”.
Lisbon, OH: „Libertatea”.
Logan, WV: (Wittman) „Minerii Români”.
Lorain, OH: „Patria Română”.
Los Angeles, CA: „Viitorul Român”.
St. Louis, MO: „Armonia şi Străinul Liber”.
Madison, IL: „Nicolae Filipescu”.
Martins Ferry, OH: „Învierea”.
Massillon, OH: „Cuza Vodă”.
McDonald, OH: „Ludoşana”.
Mc. Kees Rocks, PA: „Negru Vodă”.
Mt. Union, PA: „Iubirea Frăţească”.
Newark, OH: 1.„Lumina Zilei”; 2.„Dacia Traiană”.
New Castle, PA: „Albina”.
New Duluth, MN: „Câmpul Libertăţii”.
New Philadelphia, OH: „Ţara Oltului”.
Newport, KY: „Ardeleana”.
New York, NY: 1.„Avram Iancu”; 2.„Fârşărotul”.
Niles, OH: „Fraţii Români”.
Philadelphia, PA: 1.„Bănăţeana şi V. Alecsandri”; 2. „Dorobanţul Român”.
Roebling, NJ: 1.„Voluntarii României”; 2.„Parohia Română Ort. Sf. Archangheli”.
Salem, OH: „Leul”.
S. Omaha, Nebraska: „Dr. Alex. Vaida-Voevod”.
Struthers, OH: 1.„Drapelul Român”; 2.„Frăţia Română”.
Terre Haute, IN: „Crucea Română”.
Tonowanda, NY: „Eliberarea Neamului Românesc”.
Torrington, CT: „Târnoveana”.
Thorpe, WV: „Bucureşti”.
Wheatland, PA: „America”.
Warren, OH: „Biruinţa”.
Watertown, NY: „Sf.Gheorghe”.
Werton, WV: „Gloria Română.

joi, 9 august 2012


- EDITORIAL -

Subiect:    Ce nu stie doamna Merkel

Traian Basescu a fost rechemat in tara, la inceputul anului 1990, pentru a fi propulsat secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Dincolo de micile afaceri (transport marfuri pe post de lest) cu care s-a laudat in repetate randuri la posturile de televiziune, devenise o legenda pentru DIE/SIE, datorita incendierii flotei comerciale franceze in portul Rouen. Motiv pentru care SIE i-a ramas fidel si il sustine, din considerente de afaceri, impotriva natiunii romane, pana in ziua de azi.

A ajuns la timp pentru a putea instrumenta, la adapostul unor ministri de paie, suplimentarea, in defavoarea Romaniei a contractului Airbus, cu 21 milioane de dolari, exfiltrarea ultimilor profesionisti straini care au actionat in 1989 in Romania, in Africa de Sud (Afacerea “Air Antares”), jefuirea TAROM-ului, prin contracte catering, de care a fost acuzat ulterior V.A. Stanculescu (Afacerea “Londra”). A falimentat NAVROM-ul si a vandut pe nimic flota comerciala si de pescuit a Romaniei, a falimentat SNCFR-ul prin intermediul unei rude prin alianta – Necolaiciuc, etc., acoperindu-si urmele prin instalarea la Transporturi, ca ministri, a altor  oameni de paie sau complici (Anca Boagiu, Radu Berceanu).

Politic, a fost mana dreapta a lui Petre Roman, cel pregatit sa ajunga presedintele Romaniei, calitate in care l-a sprijinit pe acesta, prin aducerea in doua randuri a minerilor la Bucuresti, cu garnituri speciale. Cand a devenit limpede ca Petre a pierdut partida, l-a pradat piratereste, furandu-i formatiunea politica si devenind din acel moment aliat al lui Ion Iliescu. In aceasta calitate, a compromis din interior guvernarea CDR, dupa care, drept rasplata, a fost implementat primar al Capitalei in anul 2000, deoarece castigatorul alegerilor, Sorin Oprescu, a fost sfatuit masonic sa cedeze. Ca primar, a dat de gustul marilor afaceri, apropiindu-si oameni gen Popoviciu, Iordache si Constanda, mai nou, Cocos si Oprea. A castigat din invarteli cu terenuri, pacalind inclusiv Ambasada SUA, din asfaltarea in fiecare an a acelorasi strazi sau din ingradirea liniei tramvaiului 41. De baza insa, a prins gustul femeilor, facandu-si un adevarat harem la Primarie, si al marii politici. In fapt si-a gasit adevarata vocatie fiind, din anul 2000 si pana astazi,  intr-o continua campanie electorala, in care-si consuma violenta nativa, rautatea si inclinarea catre intriga. Fara sa fi castigat alegerile, cu complicitatea lui Ion Iliescu si cu sprijinul MISSA macovee, a dat o lovitura de forta, a ocupat Piata Universitatii, ca mesager al defunctei politici portocalii a regimului Bush, si s-a proclamat presedinte in 2004. Marea realizare a primului mandat a fost promovarea in politica a haremului de la Primarie.

Nici in anul 2009 nu a castigat alegerile ci le-a furat, prin razboi de imagine, metoda clasica a utilizarii basarabenilor, carora le-a promis cetatenia, si a altor forte de soc (ulterior trecute prin CEPECA si implementate ca nucleu de presiune si comanda in serviciile militare) care sa duca urnele direct la Glina, inlocuindu-le cu cele déjà pregatite, dar si prin inceputul utilizarii STS in masluirea rezultatelor (Programul “Cobra” al fostului capitan, actualmente general Anisia). In al doilea mandat s-a proclamat “jucator”, adica dictator. Si-a subordonat executivul printr-un om de paie, fara servicii externe in spate, numitul Emil Boc, a dat o lovitura de stat, calcand in picioare Parlamentul, inventand o noua majoritate parlamentara si si-a subordonat cu totul justitia, prin cei trei executanti, de un servilism feroce, Kovesi, Morar si Predoiu. A proclamat ca “statul nu are nici o obligatie fata de cetateni” si, incalcand toate articolele Constitutiei, principiile de drept si legislatia europeana, a declansat in interes personal si strain ofensiva impotriva romanilor. A desfiintat sute de scoli si spitale, distrugand invatamantul si reteaua sanitara, si-a subordonat Armata, facand-o prin intermediul lui Oprea, instrument politic, a destructurat MAI-ul si serviciile, intarind in schimb STS-ul si SPP-ul, i-a transformat in civili pe rezervisti, a declansat ofensiva impotriva functionarilor publici si a lucratorilor la stat, taindu-le salariile cu 49% real, a declansat politica de genocid impotriva revolutionarilor si pensionarilor in general, Guvernul limitandu-le acestora, oficial, dreptul la viata la 6 ani, dupa care urma parasirea “pe cale naturala a sistemului”. Astfel s-a ajuns la o cifra a mortalitatii de 700 de persoane pe zi, potrivit INS. Ca sa se mentina la Putere, a scos la mezat ultimele resurse ale statului – minele, TAROM-ul, CFR-ul, CEC-ul, Posta Romana si tot ceea ce tine de industria energetica, fapt ce explica, alaturi de refuzul de a primi tranzitul gazului rusesc (10 miliarde USD pierderi pe an) si gesturi ca “uitarea” datoriei Germaniei fata de Romania (18 miliarde euro), unele luari de pozitii in favoarea sa in plan international. Si-a constituit servicii proprii de informatii, contrainformatii si presiune, forte paramilitare de interventie, a distrus, prin lege si santaj miscarea sindicala si si-a adjudecat, ca Berlusconi, cvasitotalitatea media, avand déjà sprijinul kominternistilor prezenti in GDS, CNSAS, Uniunea Scriitorilor si alte structuri de tip stalinist.

Cu greu, opozitia civica, manifestandu-se luni de zile, neintrerupt in strada, si opozitia politica (USL) au reusit sa-i smulga Guvernul si Parlamentul. In aceasta situatie, Basescu a apelat la planul de rezerva – lovitura de stat. Avand sprijinul SIE, STS, SPP, DGIPI, ANI, DNA, CC, ICR, CNA, etc., al Procurorului General, in mod deosebit, a trecut la amenintare si santajarea pe fata a opozantilor, a impus pastrarea legilor modificate de el, in scopul blocarii oricarei tentative de demitere si a luat toate masurile pentru boicotarea referendumului:

·         oamenii sai nu au predat, la 31 martie, Autoritatii Electorale Permanente, listele actualizate ale cetatenilor cu drept de vot (diferenta fiind de circa 3 milioane),
·         a impus prin manipulare, frauda si santaj, pragul electoral,
·         a dezlantuit o furibunda campanile media de denigrare a opozantilor cu ajutorul unor slugi gen Cristoiu, Moraru si Turcescu, Pora sau fratii Roncea
·         a declarat oficial boicotul, incalcand Legea partidelor
·         i-a amenintat pe romanii din afara ca isi pierd locurile de munca sau afacerile daca vor vota, a incercat sa-I prosteasca pe cei din interior sa predea buletinele pe motiv ca primesc ajutoarele de caldura (la sate) sau sporuri salariale (minerii) si si-a trimis betivii tupeisti sa-i prosteasca pe liderii europeni.
Demonstrativ, l-a arestat pe Adrian Nastase, pentru o acuza ce nu poate fi probata in cazul lui, ci, mai curand in cazul Elenei Basescu, “printesa” agramata facuta europarlamentar.
De nevoie, toti hotii si complicii din PDL, ca si slugile servile, s-au strans in jurul lui, declansand, de frica puscariei si a oprobiului public, un razboi dement impotriva evidentei si a natiunii romane.

Astazi ii ameninta cu slugile sale de la Parchet pe cei care au … votat sau, facandu-si datoria, au demonstrat falsitatea listelor electorale, acuzandu-i pe toti de frauda, fals, lovitura de stat, , a dus la dementa procedeul hotului care striga … “Hotii!”.

Parasind orice contact cu realitatea, Basescu se afla in faza finala a Lapusneanului. Ne-a insultat in toate felurile, facandu-ne “viermi, ciumpalaci, betivi, prosti”, enervandu-l faptul ca suntem “multi”. Noi nu-l mai vrem dar el vrea sa ne fericeasca in continuare! A gresit insa, tot ca Lapusneanu, relansand formula “De ma voi scula, pre multi am sa popesc si eu!”. Practic, amanintandu-i pe toti, de la primar la general sau chestor, cu arestarea si motivand “eu v-am pus”, a demonstrat ca in Romania nu mai exista democratie ci dictatura personala a unui individ capabil sa recurga la condamnari politice. Cel putin, aici conduce exemplul, des repetat, cu Adrian Nastase.

In aceste conditii, este limpede ca Basescu a pierdut partida, dar nu se lasa pana nu distruge tot ce mai poate si nu chinuie oamenii pana in ultima clipa. Este la fel de limpede ca Basescu nu mai este o persoana ci un fenomen antisocial si antidemocratic, debasificarea Romaniei fiind un proces care se impune ca extrem de necesar si urgent, daca dorim restaurarea democratiei si a statului de drept.

Marti, 31 iulie ac, era termenul limita dat de Basescu pentru reintoarcerea lui in forta, in calitate de tiran, setos de data aceasta si de sange, la carma Romaniei. Marti 31 iulie a.c., lovitura de stat a lui Traian Basescu, vizand contracararea demiterii, distrugerea Guvernului si a celor 254 de parlamentari care au votat suspendarea, a esuat! Iar in aceste zile, impotriva tuturor, ca si,  de data acesta, a Europei sau a SUA, duce ultima lupta disperata pentru restauratie, avand de partea sa doar afaceristi fara scrupule, gen Marc Gitenstein, care isi permite sa ne ameninte mai rau decat Drozdenco, dovada ca apartine, mai mult Kominternului si ideii eurasiene a lui Joe Biden, decat democratiei americane.

In ciuda tuturor minciunilor lansate de media si atacurilor sale disperate, suntem insa in masura sa apreciem ca a pierdut partida. Sobolanii sai din zona deconcentratelor au inceput déjà sa paraseasca tara! Se pregatesc Videnii, Cocosii, Bercenii, etc, adica cei care, de peste un an si jumatate, isi transfera averile in afara. Si, undeva, intr-o poseta de 20 000 de euro, este probabil pregatit, déjà, stiletul care-i va da, pe la spate, lovitura de gratie! Basescu a devenit, desi inca nu accepta, Istorie! O istorie hada a unor timpuri demente, in care un individ care a parasit total contactul cu realitatea si bunul simt, a dus un razboi impotriva propriului popor, incapabil sa-i mai asculte ordinele. Fie ca dupa acesta experienta sa avem mintea necesara pentru a distruge toate instrumentele inventate de Basescu pentru sugrumarea democratiei, instaurarea si perpetuarea tiraniei, pentru ca, pe viitor, un astfel de personaj si un astfel de timp istoric sa nu se mai poata produce.

In concluzie, doamna Merkel, degajeaza rapid, pentru ca un vechi proverb romanesc spune ca “Cine se aseamana se aduna”! Si, datorita inabilitatii domniei tale, imaginea Germaniei si a Uniunii Europene de expresie germana s-au prabusit rau de tot in aceasta tara, fata de care aveti datorii substantiale si care mai are inca bogatii de jefuit. Este, prin urmare, in interesul dvs. sa va faceti mea culpa!

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

miercuri, 1 august 2012

FIE-I ŢĂRÎNA UŞOARĂ


Maria Diana Popescu, Agero

Premierul Ungariei, Viktor Orban trebuie tras de urechi şi pus la colţ, pentru intervenţia brutală în viaţa politică a României. Cu o zi înaintea referendumului, în prelegerea ţinută la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, i-a îndemnat pe etnicii maghiari să nu voteze. Este inadmisibil ca într-o ţară membră a U. E., premierul altui stat, ale cărui interese necurate faţă de România sînt cunoscute, să abuzeze de putere în mod public, cu intenţia de a deraia opţiunea de vot a cetăţenilor maghiari. Boicotul lui Orban poate fi numit, fără risc, „amestec în treburile interne ale altui stat”. Chiar dacă sună uşor naţionalist, luarea unei atitudini ferme faţă de încălcarea unui conţinut de drept internaţional este imperios necesară. Închipuiţi-vă ce s-ar întîmpla dacă un oficial român ar merge la Budapesta în ziua alegerilor şi s-ar adresa cetăţenilor Ungariei, cu intenţia de a influenţa votul. Ar ieşi un scandal internaţional, iar oficialul român ar fi expulzat de pe teritoriul Ungariei. Din păcate - şi nu e pentru prima oară - reacţia Guvernului României este minoră. Boicotul n-a ţinut. Votul împotriva preşedintelui a fost crîncen! Peste opt milioane de români au pus ştampila pe „demitere”. După numătăroare voturilor de luni, ar fi minunat ca dictatura să închidă ochii definitiv, fie-i ţărîna uşoară!, iar românii să-şi ia ţara înapoi. Dar tare mi-e teamă că rămînem tot în ceaţă.
Să ne întoarcem la berbecii noştri cei de toate zilele. Aproape fiecare român a învăţat pe de rost biografia activistului capitalist autohton: însurat, plin de gargară, plictisit de viaţa de cuplu sau divorţat, incult, membru cu statut deplin al unui clan mafiot, cu ogoare, tractoare, masterate, ferme, puşti, pistoale, doctorate, păduri, ambarcaţiuni de lux, conturi în bănci străine, domenii de vînătoare, avar, posesiv, cu personalitatea bine definită de masca pe care o poartă la circ, şi care i se potriveşte la fel ca o mănuşă pe mîna ce lucrează la zombificarea economiei. Unii nici nu ştiu cine sînt, dar au ca ţel ciolanul şi ca să ca să pună mîna pe el fac traseul de la un partid la altul, din opoziţie la putere şi invers. Se fac prieteni şi cu dracu’, să treacă puntea la furat. Ce justiţie, ce securitate socială, de unde protecţia statului împotriva ameninţărilor vieţii? Sîntem în lumea a treia, pe plantaţia altora, cobai şi mînă de lucru ieftină. Companiile străine îşi fac de cap, subţiind an de an producţia internă. Managerii au fost numiţi în fruntea societăţilor comerciale pentru a le falimenta, nu pentru a le face rentabile. Acest lucru se întîmplă de 22 de ani, iar sindicatele, în loc să amendeze, au dat mîna tovărăşeşte cu jefuitorii, pentru că altceva nu sînt nici ei. A pus cineva sub lupă averile managerilor în urma falimentelor? După 1990 s-a furat fără ruşine din bugetul ţării, s-a falimentat industria de bază, astfel ca firmele politicienilor să acceseze importuri de miliarde de euro. Vom ajunge, dacă nu ne trezim la timp, să importăm şi apa minerală. La fructe, legume şi cereale sîntem deja importatori severi. Guvernul român ar trebui să ia exemplul autorităţilor elene, care îşi protejează populaţia faţă de lăcomia fără margini a băncilor private, iniţiind măsuri legislative privind falimentul personal în cazul creditelor în derulare.
Autorităţile noastre au considerat că este mai importantă protecţia băncilor de faliment, decît ajutorul pentru familiile supraîndatorate, fără locuri de muncă, aruncate pe mîna cămătarilor, de pe lîngă bănci. „Pentru popor nu sînt bani, dar se găsesc să ajute Ford, Renault, Nokia şi cele peste 40 de bănci din România, care în iunie au primit de la fratele Isărescu câteva miliarde de euro. Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu când mă gândesc la faptul că acum suntem în U.E., iar madam cancelar pentru banii romanilor ar fi dispusă să-l pupe pe Traian cel care a ocupat România şi se poartă ca un ce zar, ce zar! Ca şi atunci când am salvat un imperiu aflat în colaps cu bogăţiile noastre. Suntem o ţară ocupată, populaţia este înfometată, i se ia accesul la educaţie şi cultură, alte popoare deţin datele despre starea poporului român, ştiind astfel ce medicamente bune să ne dea ca să ne ajute să dispărem mai iute. Mă simt străin în ţara cu care marinarul face ce vrea.” (Nicu Dumitrescu). Am citat din mesajul unui cititor, căruia îi comunic că de la toamnă, după parlamentare, s-ar putea să păşim în bunăstare şi civilizaţie. Guvernul se va îngriji nu să plătim taxe ca în Europa, ci să fim plătiţi ca în Europa. Fiecare român va consuma lapte şi miere din heleşteul propriu, ba chiar, clasa politică, extaziată de propriile realizări, va deveni brusc cointeresată de nivelul de trai al cetăţenilor şi va lucra legal cu zerourile. Pînă una-alta, ocupăm un loc de frunte la capitolul fraude cu bani europeni, în topul ţărilor care au deturnat cei mai mulţi bani în 2011, înregistrînd 225 de anchete în derulare. Sigur, nu poporul a fraudat. Preamăriţii guvernanţi doar pentru acest lucru s-au făcut utili ţării. Analiştii europeni afirmă că România şi Bulgaria pun la grea încercare viitorul Europei. Probabil au vrut să spună că integrarea cu politicile fiscale draconice au trimis cele două ţări la cazne pe scripetele capitalismului barbar. Atunci cum să nu mă bucur şi eu că, „flacăra demagogică a democraţiei” a fost aruncată într-un canal. Pînă vom putea vorbi despre redresare economică şi socială, hai „să trăiţi bine” cu sintagma „creştere economică”, gogoriţă pentru neiniţiaţii uşor de păcălit cu lozinci. „Creşterea economică”, trîmbiţată de grămezile de activişti politici, este în realitate o creştere nejustificată a consumului de bunuri din import, plătite cu bani electronici, fabricaţi din tastatură, bunuri susţinute de un sistem de subvenţii ilogice şi discreţionare, care încurajează, să zicem, consumul de carne de porc din Coreea, nu din producţia internă.
Nu-i normal sa aibă de lucru firmele de transporturi ale acoliţilor şi să-i lase în plata Domnului pe fermierii români? Ei nu-şi permit să cumpere tiruri, iar porcii româneşti nu pot fi uşor finanţaţi de băncile occidentale. În plus, porcii noştri nu consumă petrol, aşa că nu pot fi forţaţi să fie dependenţi. Mai clar, „creştere economică” e ca şi cum mi-aş tăia porcul din ogradă şi l-aş vinde ca să am bani, iar după aceea aş constata că banii nu pot fi mîncaţi, şi nici nu mai sunt de ajuns să cumpăr alt porc, pentru că tocmai a crescut inflaţia. Deh!, învîrtelile de pe monitorul Băncii Naţionale nu mai au sustenabilitate şi stabilitate, cînd ţin de interesele guvernatorului şi ale clanurilor mafiote. Sau, la fel, cum aş tăia copacul din curte şi l-aş vinde toamna, iar iarna aş sta în frig, fără să mai am de unde cumpăra, pentru că toţi vecinii şi-au vîndut copacii, aburiţi de „creşterea economică”. Aşa că, voi vota atunci cînd, în loc de „creştere economică” se va vorbi de creşterea nivelului de trai, crearea de locuri de muncă, aducerea salariilor la nivel european, conservarea resurselor şi valorilor naţionale, programe de asigurare a viitorului copiilor noştri.
Pînă atunci, merg în Nordul Moldovei, unde bate ora exactă a ortodoxiei şi culturii neamului românesc, pînă nu o vînd ăştia de la putere cu mânăstiri cu tot. Prea haotic, prin urmare, extreme de periculos pentru umanitate, oferind fiecărui individ atîta cît să nu moară, sistemul capitalist împiedicat în propriile iţe, va dispărea în curînd ca o fantomă printre crucile ţintirimului. Fie-i şi lui ţărîna uşoară! 

Maria Diana Popescu, Agero

DA – Olimpiada poporului român

 
Autor: Grid Modorcea (New York)

Bravo, romani de acasa si de pretutindeni care ati votat DA! Romania este salvata! E formidabil spiritul romanesc atunci cand se uneste la greu, impotriva raului. Sa nu mai lasam niciodata raul sa se inscauneze. Daca veghem, daca suntem mereu treji, el poate fi prevazut, preintampinat!
Votul nostru trebuie sa le dea de gandit tuturor celor care vin la putere si nu inteleg ca ei trebuie sa fie in slujba poporului si nu invers.
S-a vazut cum arata Maimuta fricoasa si lasa, care se hlizeste cu o torta in mana si vrea sa dea foc democratiei!
Poporul e o forta. Are o arma colosala: votul! Totul o sa fie bine. Chiar daca vremelnic poporul mai are de dus in carca Maimuta, un balast care ar trebui impachetat si trimis la Bruxelles, să se spele ei pe cap cu un astfel de rebut al istoriei! Ce-au facut romanii acum e un vot democratic, nu o lovitura de stat, cum spune Marele Ametit, o epava, care nici in ceasul al 12-lea nu se trezeste! Oare nu vede ca 87 la suta dintre romani nu-l vor!? Cum poate sa ignore 9 milioane de romani? Ce se astepata, sa fie presedinte pe o tara imaginara, fara popor?! Romania are de rezolvat mari probleme si uite cu ce se ocupa un Maimutoi, ii abureste inca o data pe creduli si fuduli!
Romanii adevarati sunt cei care au mers la vot, chiar daca au votat NU. Si e posibil ca USL sa numere mai bine: se asteapta la 52 la suta votanti. Dar ca un presedinte care sa nu mearga la vot si sa faca o campanie ca adeptii lui sa-i urmeze exemplul, sa boicoteze, sa-i jigneasca pe cei care merg, este o rusine istorica, fara comentarii, e piatra de moara a democratiei, este blamul total asupra constiintei umane, reprezentate de un ratacit in politica, oaia neagra a Europei! Si chiar daca veneau toti adeptii lui la vot, tot cei cu DA ar fi castigat detasat.
Dar Lasitatea sa a urmarit sa nu se atinga cvorumul, nu l-a interesat esenta fenomenului, faptul ca a generat acest referendum si faptul ca 87 dintre romani au votat demiterea sa!
Pacat de ardeleni si unguri, care s-au infratit cu tiganii si au stat acasa, perpetuand astfel ceata, fiindca ei n-au inteles ca la acest referendum nu e vorba de un om, ci de o idee, ideea de schimbare! In curand vor fi noi alegeri. Si ei trebuie sa iese din casa, sa aleaga oameni, dar daca nu au exercitiu democratic, ce vor alege, aceleasi gunoaie!?
Iata ce a scos in evidenta acest referendum, o Maimuta, care se substituie statului, fiindca bomboana de pe coliva pe care o suge el e “lovitura de stat”. Care lovitura? Revenirea la normalitate? Sau Maimuta o face pe Ludovic al XIV-lea, care zice “L’Etat c’est moi”?! Disperarea de a nu pierde privilegiile, l-au facut sa inventeze ceva diabolic, “lovitura de stat” si neparticiparea la vot! Asa, cu aceasta strategie rusinoasa, se perpetueaza ceata, haosul. Asta a si vrut acest individ insetat dupa putere, ca sa revina la Cotroceni si sa-si poata tainui mai departe marsaviile si diversiunile!
Dar ce credibilitate mai are el cand spune NU, cand le cere romanilor sa nu mearga la vot si cand 87 la suta dintre romani nu-l vor?!
Oricat de infantil ar fi Ponta, guvernul trebuie sa treaca la treaba, sa se uite si spre popor, nu numai spre alegeri, alte alegeri, din alegeri in alegeri, dar de nevoile tarii cine se mai ocupa?! Cine va iriga pamantul crapat, cine va lupta cu cicatricele secetei? Sa vedem, vin acum nemtii lui Merkel, fericiti ca lasii care nu au mers la vot le-au salvat aliatul?! Sau tot poporul roman, saracul, va trage la jug?!
Iata de ce referendumul trebuia sa fie o Olimpiada pentru toti romanii, o schimbare spre binele poporului, o intoarcere cu fata spre nevoile lui, nu sa perpetueze ceata si paiata!
Evident, acum vor apare toate marlaniile acestui individ si e timpul ca justitia libera sa-i faca socoteala. Ticalosii trebuie sa plateasca umilinta si ingenuncherea acestui popor in fata codosilor straini de la UE. Si in fata unora ca Andrei Plesu, Ion Cristoiu sau a acelui imposibil Kakartianu, rusinea ziaristilor, fara instinctul dreptatii, oameni de paie, bolnavi dupa glorie ieftina si bani marunti! Pleava, maruntis! Care, una-doua, o dau pe umor! Ei cred ca asa se spala prostia din creier! Umoristi de doi bani, gogosari de paie! Ei sunt cica „precauti”, auzi, precauti, asa cum Plesu a demonstrat si cand era ministru de externe si a facut niste gafe enorme! Atunci i-a jignit pe sarbi, azi isi jigneste propriul popor, daca nu cumva el face parte din alt popor, tiganesc sau transcendental! Acesti gafisti ar tebui sa spele putina!
Indivizi care in scrierile si vorbele lor televizate sfatuiau poporul sa nu mearga la vot sau dadeau din colt in colt, o faceau pe „analistii”, indemnau populatia sa voteze NU, otrepe fara simtul primejdiei, fara să priceapa nimic din realitate. Ce sa mai analizezi, măi, lingaule, in fata unei evidente destarate, a unui om fara tara, un om fara popor?! Ce faci in fata unui potop, analizezi sau pui mana pe vasle?!
Indiferent ce se va intampla de acum incolo, poporul a inteles ca solutia la rau este schimbarea! Am aratat care e semnificatia ei in articolul anterior, „Votati schimbarea”! Nu se poate trai la nesfarsit intr-o camera imbacsita, deschideti ferestrele, am spus, e nevoie de primenire, de aer proaspat!
Si poporul roman s-a dovedit inca o data mai intelept decat aceste capete patrate, decat ICR-istii, alta cloaca de bandiţi care l-au luat pe NU in brate. Ei vor muri cu NU in frunte, acesti sarlatani si bişnitari ai culturii, care intra in istoria rusinii cu eticheta „intelectualii lui Basescu”! Care intelectuali? Poate „Liichelele lui Basescu” si e putin spus!
DA, e nevoie de DA in toate sensurile pentru Romania. Invatati sa spuneti DA, fratilor, fiindca DA inseamna energie pozitiva, iar NU, negativa. Am invatat lectia asta in America. De aceea americanii sunt departe, fiindca ei sunt calauziti de aceasta energie pozitiva, care ii impinge mereu inainte. Pentru ei nu există NU. Daca sovai sau te aude ca spui NU, te lasa. Ei cauta aliati pozitivi. Incarcati-va cu DA si veti merge inainte, si veti face minuni, asa cum ati facut acum, in timpul marii Olimpiade de la Londra. 29 iulie a fost Olimpiada poporului roman!
Lumea va trebui sa respecte votul nostru. Daca UE e o uniune democratica ar trebui sa blameze un aliat care ii indeamna pe oameni sa nu se duca la vot. Sa-l ia doamna Merkel de sofer daca il iubeste pe acest NU-l al Europei!
Cred ca documentele UE nu sunt corecte, trebuie regandite, sa fie interzisa o astfel de campanie lasa, ticaloasa, impotriva votului. Ce pune UE in loc daca valoarea votului este ridiculizata si anulata? De ce nu se intampla asa ceva in alte tari din UE, ci numai in Romania?! De ce au lasat cei de la Bruxelles sa se intample asa ceva? De ce tac?! Le convine un aliat mic, pricajit, supt, fara personalitate?!
Dar 9 milioane de romani au dat importanta votului! Romania va fi, categoric, respectata, va fi mult mai demna, va intra cu fruntea sus pe covorul rosu al Olimpiadei. Nu va mai fie teama de carcotasi. De politicianisme ieftine. Galgaragiii au supt si au subrezit spiritul viu al istoriei. Am vazut zeci de emisiuni otravite. Goana dupa profit i-a facut pe multi patroni de televiziuni sa inoate in mocirla indoielii, sa fie flasi precauti. E timpul sa se trezeasca si ei. E nevoie de o noua voce in mass-media romaneasca, acum urata, leproasa, slinoasa, plina de neprofesionisti.
Poporul roman a fost limpede, a transmis un mesaj magic. E timpul sa se scuture si mass-media de paiate, care fac numai rau, fiindca uratesc imaginea unui popor frumos, drept, intelept, viteaz, pe care il subestimeaza si il prezinta numai deformat, il slutesc, il fac tampit. Numai emisiuni tampite, care ii reprezinta pe cei care le fac.
Poporul roman are nevoie de o alta oglinda. Oglinda voastra, paiatelor, s-a invechit. Ati intors-o cu partea mata. Poporul roman e cu un pas inainte in faţa unor efemeri ca Merkel, Basescu, Plesu et co. Poporul roman trebuie sa invete sa vorbeasca mai putin si faptele or sa dovedeasca limpede cine este: o forta, care nu s-a alterat!
Restul sunt marginali, pleava, tiganii boicotisti in corpore, forumisti fara coloana vertebrala, mereu „nedumeriti”, care se baga unde nu le fierbe oala, liber-schimbisti, cum ii numea Caragiale (suntem in Anul Caragiale, de bun augur pentru romani!). Sa nu va pese de cei care traiesc din firimituri, din linguseli. Daca ar fi demni, toate haimanalele care l-au lins pe Basescu ar trebui sa lase locul unor oameni noi, curati, cinstiti.
Romania are 9 milioane de astfel de oameni! 9 milioane de oameni care au votat schimbarea! Ei nu stiu sa spuna decat DA. Cu DA inainte, asa sa fie vorba, in spiritul celei mai intelepte vorbe a poporului roman: „Cu Dumnezeu inainte”. DA este energia pozitiva, este Dumnezeu.
Corespondenta de la New York